REGULAMIN SKLELPU INTERNETOWEGO SHOP LINE SP. z O.O.

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1.         Sklep internetowy SHOP LINE Sp. z o.o., znajdujący się pod adresem internetowym: www.shop-line.com.pl, należy do SHOP LINE Sp. z o.o. i umożliwia składanie zamówień na asortyment Spółki za pośrednictwem internetu.

1.2.         Miejscem prowadzenia działalności SHOP LINE Sp. z o.o. jest Al. Katowicka 139, Rusiec, 05-830 Nadarzyn i pod tym adresem można odbierać zakupiony towar osobiście.

1.3.         W niniejszym Regulaminie:

- SHOP LINE Sp. z o.o. nazywana jest „Spółką”;

- sklep internetowy SHOP LINE Sp. z o.o. nazywany jest „Sprzedającym”;

- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu u Sprzedającego, nazywana jest „Kupującym”.

 

2. Składanie i potwierdzania zamówień, zawarcie umowy 

2.1. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest  równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2.2. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie skutkuje zawarciem umowy. Zamówienie podlega weryfikacji pod kątem poprawności wypełnionego formularza oraz potwierdzenia dostępności zamówionego towaru, wartości zamówienia, czasu realizacji, kosztów transportu i formy płatności.

2.3.         W przypadku  niedostępności części lub wszystkich towarów objętych zamówieniem Sprzedający skontaktuje się z Kupującym (pocztą e-mail lub telefonicznie) i poinformuje o dostępności pozostałych produktów objętych zamówieniem oraz przybliżonym  terminie, w jakim zamówione towary będą dostępne. Kupujący zostanie poproszony o podjęcie decyzji dotyczącej warunków realizacji zamówienia.

2.4.         Umowę pomiędzy Sprzedającym a Kupującym uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, potwierdzającej zamówienie.

 

3. Ceny 

3.1. Ceny podane przez Sprzedającego są cenami brutto (zawierają podatek   VAT).

3.2. Ceny i opisy towarów, zamieszczone na stronie internetowej Spółki, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, lecz są formą zaproszenia do składania ofert zakupu.

 

4. Płatności i termin dostawy 

4.1. Możliwe formy płatności:

       - przedpłata (przelewem na konto na Sprzedającego na podstawie faktury pro forma – za datę płatności uważa się datę wpływu  należności na konto Sprzedającego);

- za pobraniem (należność płatna kurierowi przy odbiorze przesyłki);

       - gotówką w kasie Spółki w przypadku odbioru osobistego. Przy osobistym odbiorze towaru  zawarta umowa sprzedaży nie ma charakteru umowy sprzedaży zawieranej na odległość.

4.2. Jeżeli została wybrana płatność za pobraniem, Sprzedający wysyła towar w ciągu 2 dni roboczych od daty przesłania Kupującemu potwierdzenia zamówienia za pośrednictwem e-mail,

4.3. W przypadku przedpłaty zamówienie jest realizowanie w dacie otrzymania należności przez Sprzedającego. Jeżeli Kupujący nie dokona przedpłaty w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pro forma, zamówienie jest anulowane.

 

5. Dostawa i koszty

5.1. W przypadku wysyłki elementów dłuższych, niż standardowe wymiary paczki spedycyjnej (czyli o najdłuższym boku przekraczającym 140 cm) oraz w przypadku wysyłki poza granice Polski, koszt przesyłki jest naliczany indywidualnie przez Sprzedającego i podawany do wiadomości Kupującego w potwierdzeniu zamówienia.

5.2. Kupujący nie ponosi kosztów dostawy w przypadku odbioru osobistego zakupionego towaru z  miejsca określonego w pkt 1.2 Regulaminu.

5.3. Kupujący odpowiada za poprawność podanego adresu dostawy. W przypadku podania błędnych danych adresowych i konieczności ponownego wysłania przesyłki, Kupujący ponosi wszelkie związane z tym koszty, w tym w szczególności koszt ponownej dostawy.

 

6. Odpowiedzialność Sprzedającego

6.1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość dostarczonego towaru:

a/ z tytułu rękojmi (zgodnie z przepisami art. 556 – 576 kodeksu cywilnego) -

w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz wobec osób fizycznych, dokonujących zakupu w ramach prowadzonej działalności zawodowej lub gospodarczej

b/ z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r., Dz.U. nr 141, poz. 1176) -

w odniesieniu do osób fizycznych, nie dokonujących zakupu w ramach prowadzonej działalności zawodowej lub gospodarczej (Konsumentów)

6.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady i nieprawidłowości powstałe w wyniku dokonanego przez Kupującego lub osoby trzecie montażu zakupionego towaru.

 

  7. Reklamacje, zwrot towaru

7.1. Reklamacje są przyjmowane po przedstawieniu dokumentu zakupu (faktury VAT, paragonu) oraz zgłoszeniu reklamacji w formie elektronicznej na adres: reklamacje@shop-line.com.pl lub fax: (22) 669 19 62 wew. 24.

7.2. Reklamowany towar powinien być dostarczony w starannym opakowaniu, zabezpieczającym towar przed uszkodzeniem, z dołączonym egzemplarzem wypełnionego formularza reklamacyjnego. Formularz można pobrać w dwóch formach: formularz.xls lub formularz.pdf.

7.3. Reklamacje ilościowe powinny być zgłaszane w dacie otrzymania towaru, nie później jednak niż do 3 dni roboczych od dnia dostawy.

7.4. W przypadku uznanych wad towaru Sprzedający dokonuje na swój koszt wymiany towaru na wolny od wad, a w przypadku braku możliwości wymiany Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaconej ceny.

7.5. Przy dostawach za pośrednictwem firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia naruszeń opakowania przesyłki, zerwanej taśmy z logo Sprzedającego jakichkolwiek wad jakościowych, ilościowych lub uszkodzenia towaru,  należy sporządzić protokół odchyleń, który winien być podpisany przez Kupującego i kuriera.

7.6. Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do miejsca wskazanego w pkt 1.2 Regulaminu, wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

7.7. Spółka zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji w przypadku konieczności sprowadzenia odpowiednich części, o czym poinformuje Kupującego w terminie przewidzianym do rozpatrzenia reklamacji.

7.8. Zwroty towarów są przyjmowane wyłącznie po indywidualnym rozpatrzeniu każdego zgłoszenia chęci zwrotu, dokonanego na adres e-mail: reklamacje@shop-line.com.pl.

7.9. Nie podlegają zwrotowi ani wymianie:

a/ towary dobrej jakości;

b/ towary, w odniesieniu do których nastąpiła odmowa przyjęcia i/rozpatrzenia reklamacji zgodnie z pkt 8.

c/ towary drugiego gatunku oraz wyprzedażowe, o czym Kupujący był poinformowany

7.10. Kupujący, dokonując zakupu na odległość, może w terminie 10 dni, licząc od dnia wydania zamówionego towaru odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu Kupujący winien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przed upływem 10-dniowego terminu przesłać je wraz ze zwracanym towarem, na własny koszt,  na miejsce wskazane w pkt 1.2 Regulaminu.  W takim przypadku nie mają zastosowania pkt 7.8 i 7.9 Regulaminu.

8. Odmowa przyjęcia/rozpatrzenia reklamacji

8.1. Spółka na prawo odmówić przyjęcia reklamacji w następujących przypadkach:

  1. gdy Kupujący został poinformowany o wadach towaru;
  2. gdy wady wystąpiły po zakupie towaru z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego, w tym w szczególności na skutek urazów mechanicznych, oddziaływania czynników zewnętrznych oraz wskutek niewłaściwego użytkowania;
  3. jeżeli towar został uszkodzony w czasie transportu, a Kupujący nie dopilnował sporządzenia protokołu odchyleń z udziałem kuriera;
  4. jeżeli wady powstały na skutek nieodpowiedniego montażu, w przypadku wad powstałych wskutek używania do czyszczenia środków chemicznych nie przeznaczonych do powierzchni chromowanych, satynowych i malowanych proszkowo;

 9. Ochrona danych osobowych

9.1. Sprzedający przetwarza informacje dotyczące Kupującego, w tym mające charakter danych osobowych. Przetwarzanie następuje zgodnie z ustawą z 29.8.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w zakresie, w jakim ma to zastosowanie, zgodnie z ustawą z 18.7.2001 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, nr 144, poz. 1204 z późń. zm.).

9.2. Dane osobowe kupujących wykorzystywane są przez Sprzedającego  wyłącznie do realizacji zamówień, ewidencji sprzedaży i kontaktu z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia. Kupujący może również wyrazić zgodę  na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu informowania go o promocjach i nowościach oferowanych przez Sprzedającego.

 10.  Kopiowanie materiałów zawartych w serwisie Sprzedającego bez jego zgody  jest zabronione .

 11.  Warunki użytkowania zakupionych towarów

W ofercie Spółki znajdują się  elementy do wyposażenia  sklepów, stoisk, garderób, kuchni, do budowy balustrad i poręczy oraz innych konstrukcji według własnych pomysłów Kupujących.

Różnorodność oferowanych elementów pozwala dobrać optymalny kształt konstrukcji, a łatwość montażu umożliwia samodzielne jego wykonanie.

Wszystkie produkty z oferty Spółki są przeznaczone do użytku jedynie we wnętrzach, zapewniających brak kontaktu z wilgocią.

Do czyszczenia i konserwacji należy używać jedynie preparatów przeznaczonych do powłok galwanicznych. Czyszczenie towarów środkami zawierającymi chlor, sól, kwasy oraz wybielacze, jak również środkami o właściwościach trących, typ Ajax, Cif, druciaki, ostre czyściki itp. uszkadza trwale powłokę galwaniczną i powoduje korozję.

 

Jakość wykonanych konstrukcji zależna jest od projektu, zastosowanych dodatkowych elementów, użytych narzędzi montażowych oraz poprawności montażu. Dlatego też Spółka nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność oraz zgodność z normami budowlanymi i bezpieczeństwa konstrukcji wykonywanych samodzielnie przez Kupującego z zakupionych u Sprzedającego elementów.

 

Przykłady rozwiązań, przedstawione w materiałach reklamowych mają charakter poglądowy i pokazują jedynie możliwości zastosowania elementów. Również pomoc przy doborze elementów, udzielana Kupującym przez pracowników Spółki ma charakter jedynie doradczy i nie mieści się w ramach zawartej umowy sprzedaży